REGULAMIN
Panelu Klienta oprogramowania ZeUS

na dzień 20.12.2021

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – Infonetax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, KRS: 0000277160, NIP: 6572736550, REGON: 260150494.
 2. Klient – przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażająca chęć i wolę korzystania z Oprogramowania
 3. Regulamin - regulamin określający zasady korzystania z Panelu Klienta oprogramowania ZeUS dostępny na stronie Regulamin.
 4. Oprogramowanie– program komputerowy ZeUS instalowany na komputerze Klienta, służący do automatycznego tworzenia i wysyłki zestawów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Dane Klienta – wszystkie dane, jakich wymaga od Klienta Operator w celu świadczenia Usługi.
 6. Usługa - usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi Panelu Klienta umożliwiającego zakup i przedłużenie Licencji na Oprogramowanie.
 7. Panel Klienta (Panel ZeUS) - platforma internetowa znajdująca się na stronie robotzeus.pl/app umożliwiająca Klientowi korzystanie z Usługi.
 8. Konto Klienta – przestrzeń informatyczna wydzielona dla Klienta na stronie robotzeus.pl/app, przypisana do unikatowego Loginu i Hasła, poprzez którą Klient może korzystać z Usługi.
 9. Login Klienta – adres e-mail.
 10. Hasło Klienta – ciąg minimum 6 znaków zawierający co najmniej 1 wielką literę oraz co najmniej 1 cyfrę.
 11. Użytkownik – Klient lub osoba przez niego upoważniona do korzystania z Konta Klienta, która działa w imieniu Klienta za jego zgodą, na jego rzecz i ryzyko.
 12. Umowa o przetwarzanie danych osobowych (Umowa PDO) – umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usług w zakresie ochrony danych osobowych, która zostaje zawarta wraz z akceptacją Regulaminu.
 13. Polityka prywatności - oznacza politykę prywatności Operatora znajdującą się pod adresem Polityka Prywatnosci
 14. Dokumenty – dokumenty stwierdzające zakup i sprzedaż towarów lub usług, tj. faktury VAT, rachunki, paragony fiskalne oraz innego rodzaju dokumenty księgowe dostępne w kraju świadczenia usługi w formacie PDF, JPG. GIF, TIF oraz wyciągi bankowe pobrane z serwisów bankowości elektronicznej w formacie PDF.
 15. Licencja – licencja w formie odpłatnej udzielana Klientowi na Oprogramowanie umożliwiająca pobieranie aktualizacji i dostęp do wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od aktywacji licencji.
 16. Wynagrodzenie – opłata wnoszona przez Klienta na rzecz Operatora za Licencję
 17. Wymagania sprzętowe – minimalne wymagania sprzętu komputerowego jakim dysponuje Klient lub Użytkownik.
 18. Informacje poufne - wszelkie informacje w jakiejkolwiek formie związane z Operatorem lub Klientem, działalnością biznesową, potencjalną działalnością, finansami, procesem technicznym, oprogramowaniem komputerowym (również kodem źródłowym), prawami własności intelektualnej lub finansami Operatora i Klienta (w zależności od przypadku), zestawieniem dwóch lub większej ilości elementów takich informacji, niezależnie od tego, czy każda pojedyncza pozycja jest sama w sobie poufna, które strona uznaje lub w uzasadniony sposób oczekuje, że traktuje jako poufne i wszelkie informacje, które zostały lub mogą zostać uzyskane z takich informacji.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Klient zleca Operatorowi, a Operator zobowiązuje się udostępnić Klientowi na warunkach opisanych w Regulaminie, Umowie PDO i Polityce Prywatności, Panel Kilenta.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej – wymaganej opcji na etapie zakładania Konta Klienta i jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz zobowiązaniem się Klienta do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. Zakładanie Konta Klienta i logowanie odbywa się według procesu wymaganego przez Operatora.
 4. Klient może w ramach swojego Konta i odpowiednich opcji zarządzać zgromadzonymi tam danymi, jednak bez możliwości zmiany swojego Loginu.
 5. Klient zgadzając się na warunki świadczenia Usługi, zobowiązany jest do zawarcia Umowy PDO w formie elektronicznej przy pierwszym logowaniu. Umowa PDO stanowi załącznik nr 1  do Regulaminu.

§3 Wymagania Techniczne

 1. W celu skorzystania z Usług, Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Klient w celu poprawnego korzystania z Usług musi mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, IE, Firefox w ich najbardziej aktualnej wersji oraz aktywne konto poczty e-mail.

§4 Realizacja Usługi

 1. Złożenie dyspozycji zakupu Licencji za pośrednictwem strony robotzeus.pl lub sklep.infonetax.pl jest jednocześnie zawarciem Umowy na świadczenie Usługi z obowiązkiem zapłaty Wynagrodzenia w przypadku zakupu Licencji.
 2. Zakup Licencji może odbywać się wyłączne za pośrednictwem strony robotzeus.pl lub sklep.infonetax.pl .
 3. W okresie świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w szczególności i pod rygorem uznania, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacje wysłane przez Operatora do Klienta na dotychczas podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 5. Licencja zakupiona w ramach Licencji jest generowana z chwilą potwierdzenia dokonania płatności.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta, chyba, że w imieniu Klienta działa upoważniony przez niego Użytkownik. Klient akceptując treść regulaminu oświadcza, że działający w jego imieniu Użytkownik działa również za jego zgodą, na jego rzecz i ryzyko.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła. Konta są niezbywalne z zastrzeżeniem, że Konta Klienta będącego przedsiębiorcą mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Klienta do działania na szkodę Operatora lub podmiotów trzecich.
 9. Z chwilą pierwszego zalogowania do Konta Klienta Operator udziela Klientowi bezpłatnej, odwoływalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Konta Klienta w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§5 Prawa i obowiązki

 1. Operator zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Klient może wykorzystywać Konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczone są Usługi.
 4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu źródłowego.
 5. Pozyskiwanie kodu źródłowego Faktomat jest zabronione.
 6. Klient, bez zgody Operatora nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z zawartej z Operatorem umowy na inne osoby trzecie, jak również udostępniać swojego Konta osobom/podmiotom trzecim.
 7. Klient przenosi wszystkie prawa do swoich opinii i sugestii o Panelu Klienta oraz Oprogramowaniu na Operatora. Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie przeniesienie jest nieskuteczne Klient przyzna Operatorowi wyłączne, wieczyste, nieodwołalne, nieodpłatne prawo do używania, powielania, ujawniania, rozpowszechniania, modyfikowania i wykorzystywania takich opinii i sugestii bez ograniczeń.
 8. Klient udziela Operatorowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej licencji na wyświetlanie nazwy Klienta, logo i znaków towarowych, zgodnie z oznaczeniem i/lub zmianami przez Klienta.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i zaniechania Klienta oraz Użytkowników.
 10. Operator, po uprzednim poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Konta Klienta w celu jego serwisu lub rozbudowy;
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Konta bez podania przyczyn;
  3. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu lub prawa autorskie Operatora, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora;
  4. podejmowania i utrzymywania technicznych środków ostrożności w celu ochrony przed niewłaściwym lub nieuprawnionym użyciem, dystrybucją lub kopiowaniem.
 11. Operator ma prawo do natychmiastowego wstrzymania realizacji Usługi na rzecz Klienta oraz zamknięcia jego Konto, jeżeli Klient:
  1. naruszy którekolwiek z postanowień § 4 i 5,
  2. wydano przeciwko niemu prawomocny wyrok zakazujący prowadzenia działalności gospodarczej.
 12. Na skutek wstrzymania realizacji Usługi na rzecz Klienta z powodów opisanych w §5 ust. 11, wykupiony i nie wykorzystany przez Klienta Licencja nie podlegają rozliczeniu.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i treść danych wprowadzanych do Konta, a także za sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika lub Klienta.
 14. Klient może zarządzać danymi zgromadzonymi na swoim Koncie z poziomu tego Konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 15. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przez osoby nieuprawnione.
 16. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych do Konta.

§6 Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za nabycie Pakietu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej robotzeus.pl .
 2. Wynagrodzenie jest płatne z góry za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
 3. Faktura za zakup Licencji jest wystawiana automatycznie po zrealizowaniu płatności i jest dostępna na Koncie Klienta.
 4. Klient może w każdej chwili zakupić kolejną Licencję.
 5. Operator zastrzega możliwość waloryzacji wysokości Wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Polski Główny Urząd Statystyczny.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Wynagrodzenia za zakup Licencji i zasad dotyczących sposobu płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom na ich Koncie po zalogowaniu.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do odzyskania wszelkich kosztów i uzasadnionych opłat prawnych, które ponosi w związku z odzyskiwaniem zaległych płatności.
 8. Zakupiony, a niewykorzystany Licencja nie podlega rozliczeniu.

§7 Informacje poufne

 1. Operator i Klient mogą wzajemnie wykorzystywać Informacje poufne tylko do celów niniejszej Umowy. Każda ze stron musi zachować poufność wszystkich ujawnionych jej informacji poufnych, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorca informacji poufnych jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji zgodnie z prawem jakiemukolwiek uprawnionemu organowi.
 2. Każda ze stron może ujawnić Informacje Poufne drugiej strony osobom należącym do grupy jej pracowników i współpracowników, którzy muszą znać Informacje Poufne do celów niniejszej Umowy.
 3. Obie strony zgadzają się zwrócić (lub zniszczyć) wszystkie dokumenty, materiały lub dane zawierające Informacje poufne stronie ujawniającej bezzwłocznie po zakończeniu świadczenia Usług, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
 4. Obowiązki poufności wynikające z niniejszej Umowy nie obejmują informacji, które:
  1. znajdowały się w legalnym posiadaniu drugiej strony przed zawarciem umowy na świadczenie Usług;
  2. są lub po dacie wejścia w życie stają się publicznie znane inaczej niż w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania strony otrzymującej;
  3. zostały zgodnie z prawem ujawnione stronie otrzymującej przez osobę trzecią bez ograniczeń w zakresie ujawniania;
  4. wymagają ujawnienia przez prawo, przez właściwy sąd lub organ regulacyjny lub administracyjny.
 5. Jeśli którakolwiek ze stron ma obowiązek ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych zgodnie z §7 pkt 4, taka strona powinna:
  1. niezwłocznie skonsultować się i uwzględnić wszelkie uwagi drugiej strony przed ujawnieniem;
  2. współpracować z drugą stroną w celu zapewnienia, że wszelkie wyjątki lub inne uzasadnione środki zapobiegania ujawnieniu lub ograniczeniu ujawnienia są wykorzystywane w możliwie najszerszym zakresie.

§8 Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkody rzeczywiste i utracone korzyści) powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła Klienta lub przed ich udostępnieniem przez Klienta osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do szkody rzeczywistej, stanowiącej równowartość zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia.

§9 Reklamacje i uwagi

 1. Reklamacje i uwagi Klienta dotyczące świadczonych Usług powinny zostać przesłane Operatorowi w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie robotzeus.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. ) datę oraz rodzaj problemu wraz z jego opisem;
  2. ) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta;
  3. ) ewentualnie sugestie Klienta, co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości.
 2. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami świadczonymi przez Operatora, Operator przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.
 4. Do zgłaszania reklamacji upoważnione są jedynie osoby, zdefiniowane przez Klienta jako osoby do kontaktu.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej robotzeus.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na ostatni dzień następnego miesiąca po złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku nie wykorzystania Licencji, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu Wynagrodzenia.
 4. Po upływie terminu wskazanego w §10 ust. 3 Klienta wiąże nowa treść Regulaminu.
 5. Operator może według własnego uznania cedować niniejsze prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osoby trzecie. Operator może zlecić wykonywanie umowy osobom trzecim.
 6. Strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać polubownie wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową lub jej naruszeniem.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z umowy będzie Sąd siedziby Operatora. Prawem właściwym będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta wraz z akceptacją Regulaminu, pomiędzy:

Operatorem,
a
Klientem

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Klient jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO.
 2. Operator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zabezpieczenie danych osobowych oraz stosowną wiedzą niezbędną do spełnienia wymogów wynikających z RODO.
 3. Operator oświadcza, że wszelkie wynikające z niniejszej Umowy zobowiązania będzie wykonywał zgodnie z przepisami RODO.
 4. Operator Stron zapewnia zgodne z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.

§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Operator będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy następujące (lub wybrane z nich) dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres, adres e-mail i numer telefonu;
  3. kraj zamieszkania;
  4. NIP;
  5. odpowiedzi na osobiste pytania bezpieczeństwa, aby umożliwić uwierzytelnianie wieloczynnikowe.
 2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Usługi, w sposób zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej trwania.

§ 3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Operator zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 32 – 36 RODO.
 2. Operator oświadcza, że:
  1. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
  2. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;
  3. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Operator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

§ 4
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 5
Czas obowiązywania umowy

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia na czas realizacji Usługi.

§ 6
Zasady zachowania poufności

 1. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Klienta i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Operator oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Klienta w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w©tym w©szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.